สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ขอเชิญ ผู้แทนสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2542 ข้อ 59 ให้คณะกรรมการดำเนินการนัดผู้แทนสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้มีมติกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดข้อตกลงและทำความเข้าใจกับผู้แทนสมาชิก ดังต่อไปนี้

  1. จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งให้สมาชิกแล้ว
  2. สมาชิกที่จะอภิปรายโปรดยกมือให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล สังกัดหน่วย เลขทะเบียน
  3. สมาชิกต้องเสนอในที่ประชุมที่เป็นประเด็น สั้น กระชับ รัดกุม และไม่กล่าวส่อเสียดผู้อื่น
  4. สมาชิกต้องอภิปรายตามระเบียบวาระการประชุม
  5. สมาชิกต้องรักษามารยาท ใช้วาจาสุภาพ เหมาะสม และให้เกียรติต่อที่ประชุม
  6. ที่ประชุมแห่งนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง หากสมาชิกกล่าวให้บุคคลอื่นเสียหาย ต้องรับผิดชอบ
  7. ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมิให้บุคคลอื่นรับฟังหรือบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพในการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญประชุมใหญ่