ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่าย-1