ประกาศ เรื่อง มาตรการการให้บริการสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)