ประกาศ งดจ่ายและงดชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สีชมพู)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องในการคิดปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 สหกรณ์ จึงประกาศงดจ่ายและชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สีชมพู) รายละเอียดดังนี้