ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง กำหนดสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 59 และข้อ 61 ให้คณะกรรมการดำเนินการ นัดสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อย ห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มีมติให้กำหนดสถานที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 จึงขอกำหนดสถานที่ประชุม ใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  ดังนี้

ประกาศสหกรณ์-กำหนดสถานที่ประชุมใหญ่-สามัญ