ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครสมาชิก เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด