กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิด 19 ระลอก 4

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอก 4 ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการดำเนินชีวิตไม่เป็นปกติ มีค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา และการป้องกันการแพร่เชื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้