สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)