กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิด 19 ระลอก 4

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอก 4 ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการดำเนินชีวิตไม่เป็นปกติ มีค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา และการป้องกันการแพร่เชื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

ประกาศ-รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัด

 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66 (ก) (2) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติให้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด มีข้อกำหนดในการรับสมัคร ดังนี้ 

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน/การบัญชี จำนวน 4 อัตรา 
1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมายและคดี จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์-ประจำปี-256

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัด

 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66 (ก) (2) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติให้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด มีข้อกำหนดในการรับสมัคร ดังนี้ 

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน/การบัญชี จำนวน 4 อัตรา 
1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมายและคดี จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์-ประจำปี-256

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่าย-1

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศ-เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก-ประจำปี-2565-1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

PDF Embedder requires a url attribute ประกาศ-กำหนดหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก-ประจำปี-2565-new

การรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติให้รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

หัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ-รับสมัครหัวหน้าฝ่าย-ประจำปี-2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ขอเชิญ ผู้แทนสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2542 ข้อ 59 ให้คณะกรรมการดำเนินการนัดผู้แทนสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้มีมติกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดข้อตกลงและทำความเข้าใจกับผู้แทนสมาชิก ดังต่อไปนี้

  1. จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งให้สมาชิกแล้ว
  2. สมาชิกที่จะอภิปรายโปรดยกมือให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล สังกัดหน่วย เลขทะเบียน
  3. สมาชิกต้องเสนอในที่ประชุมที่เป็นประเด็น สั้น กระชับ รัดกุม และไม่กล่าวส่อเสียดผู้อื่น
  4. สมาชิกต้องอภิปรายตามระเบียบวาระการประชุม
  5. สมาชิกต้องรักษามารยาท ใช้วาจาสุภาพ เหมาะสม และให้เกียรติต่อที่ประชุม
  6. ที่ประชุมแห่งนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง หากสมาชิกกล่าวให้บุคคลอื่นเสียหาย ต้องรับผิดชอบ
  7. ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมิให้บุคคลอื่นรับฟังหรือบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพในการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญประชุมใหญ่