รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค.

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติคณะกรรมการให้รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดดังต่อไปนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศ เรื่อง มาตรการการให้บริการสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

ประกาศรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66(ก)(2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด และมีข้อกำหนดในการรับสมัคร ดังนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download