เบอร์ติดต่อภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 044-141753-6

กลุ่มงาน
เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
ห้องอำนวยการต่อ 13
กลุ่มงานบัญชี/พัสดุต่อ 14 , 062-2755168
กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ.ต่อ 15 , 093-5368998
ผู้จัดการต่อ 16 , 081-2664129
ประธานกรรมการต่อ 17
การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
ประมวลผล062-3128788
สสค. 044-141751
ฌ.ค.ส044-558869 มือถือ 098-2280113
เขต 1ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
เขต 2ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
เขต 3ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1ต่อ 23
โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2ต่อ 24
โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3ต่อ 25
ธุรการ062-2755054 , 080-1615522
พัสดุ062-2755168
สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ.093-5368998