ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่ออนาคต พ.ศ. 2554

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2550

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561