พรบ.ข้อบังคับประกาศนายทะเบียน

เรื่อง
ดาวน์โหลด
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561ระเบียบสหกรณ์สมาชิกสมทบ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 30 เมษายน 2561คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมเงินหรือค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมเงินหรือค้ำประกัน
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553พรบ.สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553