ประกาศผู้ที่ได้รับการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 – 2567

ประกาศผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ-ประจำปี-2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 – 2567 (กลุ่มโรงเรียนท่าสว่าง)

ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ-ประจำปี-2566-2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2565 -2566 (แก้ไขเพิ่มเติม) บำนาญเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 1-6

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยเลือกตั้ง-บำนาญเครือข่ายเมืองสุรินทร์-1-6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2566-2567 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์-จำกัด-คืนสิทธิ์ผู้รับสมัครการสรรหา-ปรจะปี-2566-2567

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 -2567

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ-ประจำปี-2566-2567-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 – 2567

ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการสรรสมาชิกเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ-ประจำปี-2566-2567

ประกาศ การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุและลาออกจากทางราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ประกาศ-การจ่ายเงินเกษียณอายุราชการ-ประจำปี-2565-เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565)

ประกาศ-ศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ประจำปี-2565-รอบ-ตุลาคม-2565

เรื่อง ประเด็นวินิจฉัยปัญหาในการดำเนินการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 – 2567

ประกาศ-คำวินิจฉัยเพิ่มเติม-การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำนเนิการ-ปี-2566-2567