สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ขอเชิญ ผู้แทนสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2542 ข้อ 59 ให้คณะกรรมการดำเนินการนัดผู้แทนสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้มีมติกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดข้อตกลงและทำความเข้าใจกับผู้แทนสมาชิก ดังต่อไปนี้

  1. จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งให้สมาชิกแล้ว
  2. สมาชิกที่จะอภิปรายโปรดยกมือให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล สังกัดหน่วย เลขทะเบียน
  3. สมาชิกต้องเสนอในที่ประชุมที่เป็นประเด็น สั้น กระชับ รัดกุม และไม่กล่าวส่อเสียดผู้อื่น
  4. สมาชิกต้องอภิปรายตามระเบียบวาระการประชุม
  5. สมาชิกต้องรักษามารยาท ใช้วาจาสุภาพ เหมาะสม และให้เกียรติต่อที่ประชุม
  6. ที่ประชุมแห่งนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง หากสมาชิกกล่าวให้บุคคลอื่นเสียหาย ต้องรับผิดชอบ
  7. ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมิให้บุคคลอื่นรับฟังหรือบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพในการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญประชุมใหญ่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง กำหนดสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 59 และข้อ 61 ให้คณะกรรมการดำเนินการ นัดสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อย ห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มีมติให้กำหนดสถานที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 จึงขอกำหนดสถานที่ประชุม ใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  ดังนี้

ประกาศสหกรณ์-กำหนดสถานที่ประชุมใหญ่-สามัญ

ประกาศ ปิดระบบ ATM ONLINE (ปิดงานสิ้นปี)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จะปิดระบบ ATM ONLINE (ปิดงานสิ้นปี)
ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ประกาศ งดจ่ายและงดชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สีชมพู)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องในการคิดปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 สหกรณ์ จึงประกาศงดจ่ายและชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สีชมพู) รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง แก้ไขประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ นั้น 

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (เพื่อช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรภาครัฐ) ไม่เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.25% สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จึงขอแก้ไขประกาศ โดยใช้ข้อความในประกาศนี้ แทน ดังนี้ 

แก้ไขประกาศ-ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้-ประจำปี

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุก ประเภท

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางการบริหารสหกรณ์เพื่อส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66 (ก) (2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝาก พ.ศ.2543 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 11 หมวด 3 ข้อ 21 หมวด 4 ข้อ 29 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่ออนาคต พ.ศ.2554 ข้อ 9 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินนิติบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 3 ข้อ 12 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 65 ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ดังนี้ 

ประกาศ-ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางการบริหารสหกรณ์เพื่อส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66 (ก) (2) และ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ทุกประเภท  ดังเอกสารแนบ

ประกาศเรื่อง-ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครสมาชิก เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2564