ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง แก้ไขประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ นั้น 

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (เพื่อช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรภาครัฐ) ไม่เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.25% สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จึงขอแก้ไขประกาศ โดยใช้ข้อความในประกาศนี้ แทน ดังนี้ 

แก้ไขประกาศ-ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้-ประจำปี