ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุก ประเภท

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางการบริหารสหกรณ์เพื่อส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66 (ก) (2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝาก พ.ศ.2543 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 11 หมวด 3 ข้อ 21 หมวด 4 ข้อ 29 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่ออนาคต พ.ศ.2554 ข้อ 9 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินนิติบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 3 ข้อ 12 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 65 ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ดังนี้ 

ประกาศ-ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเ