ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2565 – 2566

เรื่อง-รับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ-ประจำปี-2564