ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก-ประจำปี-2565

Leave A Reply