คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ชุดที่ 66

นายคำปุ่น บุญเชิญ
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

นายคำปุ่น บุญเชิญ

นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน

นายสิน เขตขยัน
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายสิน เขตขยัน

นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3

นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม
กรรมการและเหรัญญิก

นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม

นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์
กรรมการและเลขานุการ

นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์