เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

นายชัชวาล ประสานสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายชัชวาล ประสานสุข

นางสาวภัควรินทร์ สิริปฐมโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัควรินทร์ สิริปฐมโรจน์

นางสาวศิริลักษณ์ สมเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์ สมเทพ

นางวิไล สุขไสว
แม่บ้าน

นางวิไล สุขไสว

นายสนอง ยอดชรูด
พนักงานขับรถ

นายสนอง ยอดชรูด

นายจิม จันทเขต
พนักงานขับรถ

นายจิม จันทเขต

นายจรูญ บุญเจริญ
นักการภารโรง

นายจรูญ บุญเจริญ