เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

นางสาวฐนาจารี บัวสาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวฐนาจารี บัวสาย

นางสาวภัควรินทร์ สิริปฐมโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัควรินทร์ สิริปฐมโรจน์

นางสาวศิริลักษณ์ สมเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์ สมเทพ

นางวิไล สุขไสว
แม่บ้าน

นางวิไล สุขไสว

นายสนอง ยอดชรูด
พนักงานขับรถ

นายสนอง ยอดชรูด

นายจิม จันทเขต
พนักงานขับรถ

นายจิม จันทเขต

นายจรูญ บุญเจริญ
นักการภารโรง

นายจรูญ บุญเจริญ