เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

นางกมลชนก โรจนกุศล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางกมลชนก โรจนกุศล

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
นางณัฐธยาน์ ดาสั่ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางณัฐธยาน์ ดาสั่ว

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
นางสาววศินี เทพรำพึง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววศินี เทพรำพึง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
นางสาวอมรา ลักขษร
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอมรา ลักขษร

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
นางสาวกาญจนา ภูสีไม้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวกาญจนา ภูสีไม้

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี