คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 66

นายสนิท พันแสน
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสนิท พันแสน

นายทวีศักดิ์ สุกใส
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายทวีศักดิ์ สุกใส

นายนภปภน กฤติยาวรรค์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายนภปภน กฤติยาวรรค์

นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวันนา คำบุญฐิติสกุล

นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุล