คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 66

นายโชคชัย สาลิวงษ์
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้

นายโชคชัย สาลิวงษ์

นายสิน เขตขยัน
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายสิน เขตขยัน

นางสมพร สมานมิตร
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นางสมพร สมานมิตร

นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน

นายอัศวิน มุตะโสภา
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายอัศวิน มุตะโสภา

นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์

นายสวัสดิ์ สดับสาร
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเงินกู้

นายสวัสดิ์ สดับสาร