คณะกรรมการฝ่ายศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 66

นายสุพจน์ เป็นพุ่มพวง
ประธานกรรมการฝ่ายศึกษา

นายสุพจน์ เป็นพุ่มพวง

นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ
กรรมการฝ่ายศึกษา

นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ

นายเดโชพล ชลธี
กรรมการฝ่ายศึกษา

นายเดโชพล ชลธี

นายกิตติศักดิ์ ดาทอง
กรรมการฝ่ายศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ดาทอง

นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
กรรมการฝ่ายศึกษา

นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

นายประคองศักดิ์ โอษฐ์งาม
กรรมการฝ่ายศึกษา

นายประคองศักดิ์ โอษฐ์งาม

นายสมมิตร สาลีบุตร
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษา

นายสมมิตร สาลีบุตร