คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น Surin Saving (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

พรบ.ข้อบังคับประกาศนายทะเบียน

เรื่อง
ดาวน์โหลด
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561ระเบียบสหกรณ์สมาชิกสมทบ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 30 เมษายน 2561คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมเงินหรือค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมเงินหรือค้ำประกัน
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553พรบ.สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

รายงานกิจการสหกรณ์

รายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือน มกราคม 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประจำเดือน กันยายน 2563
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน เมษายน 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประจำเดือน กันยายน 2562
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน มิถุนายน 2562

เบอร์ติดต่อภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 044-141753-6

กลุ่มงาน
เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
ห้องอำนวยการต่อ 13
กลุ่มงานบัญชี/พัสดุต่อ 14 , 062-2755168
กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ.ต่อ 15 , 093-5368998
ผู้จัดการต่อ 16 , 081-2664129
ประธานกรรมการต่อ 17
การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
ประมวลผล062-3128788
สสค. 044-141751
ฌ.ค.ส044-558869 มือถือ 098-2280113
เขต 1ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
เขต 2ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
เขต 3ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1ต่อ 23
โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2ต่อ 24
โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3ต่อ 25
ธุรการ062-2755054 , 080-1615522
พัสดุ062-2755168
สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ.093-5368998

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

ดาวน์โหลด

หมายเลข
รายการ
ดาวน์โหลด
1161บันทึกข้อความขอโอนย้ายต่างจังหวัดคลิก
1149คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์คลิก
1149ใบคำขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ คลิก
1136ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการโควิด-19 รอบ 2คลิก
1133แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 2563  คลิก
1119ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการโควิด-19 คลิก
1108ใบสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2563คลิก
1091ยินยอมให่หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย คลิก
1085คำขอกู้เงินสามัญคลิก
1068แบบคำร้องขอรับทุนบุตรปีการศึกษา 2562คลิก
1064ใบแสดงความจำนงใช้บริการ ATM Online ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)คลิก
1063ใบสมัครสมาชิกคลิก
1016บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์การรับเงินและจ่ายเงินกู้สามัญรวมหนี้คลิก
1015คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญคลิก
1014ขอลาออกจากสหกรณ์คลิก
1013ขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนคลิก
1012ขอเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงินงวดชำระหนี้ คลิก
1011ขอถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานคลิก
1010แบบหนังสือมอบอำนาจคลิก
1009แบบบันทึกข้อความคลิก
1008แบบโครงการอาชีพเสริมคลิก
1007แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชารคลิก
1006แบบคำร้องขอรับเงินช่วยทำศพทายาทสมาชิก คลิก
1005แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมคลิก
1004ขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษคลิก
1003ขอทำสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ใหม่ คลิก
0869ขอรับเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสบอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัยคลิก