ประกาศ ปิดระบบ ATM ONLINE (ปิดงานสิ้นปี)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จะปิดระบบ ATM ONLINE (ปิดงานสิ้นปี)
ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ประกาศ งดจ่ายและงดชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สีชมพู)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องในการคิดปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 สหกรณ์ จึงประกาศงดจ่ายและชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สีชมพู) รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง แก้ไขประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ นั้น 

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (เพื่อช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรภาครัฐ) ไม่เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.25% สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จึงขอแก้ไขประกาศ โดยใช้ข้อความในประกาศนี้ แทน ดังนี้ 

แก้ไขประกาศ-ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้-ประจำปี

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุก ประเภท

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางการบริหารสหกรณ์เพื่อส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66 (ก) (2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝาก พ.ศ.2543 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 11 หมวด 3 ข้อ 21 หมวด 4 ข้อ 29 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่ออนาคต พ.ศ.2554 ข้อ 9 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินนิติบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 3 ข้อ 12 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 65 ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ดังนี้ 

ประกาศ-ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางการบริหารสหกรณ์เพื่อส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66 (ก) (2) และ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ทุกประเภท  ดังเอกสารแนบ

ประกาศเรื่อง-ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท

ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565-2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565 – 2566

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหา-เ

ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2565 – 2566

เรื่อง-รับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ-ประจำปี-2564