สวัสดิการ การจ่ายเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรือลาออก