ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561