ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2550