ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2561