รางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่น ปี 2563

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564
นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
เข้ารับรางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่นในการรับสมัครสมาชิกสูงสุดปี 2563
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการไทย ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท
จังหวัดปทุมธานี