ประชุมสัมมนาพัฒนาสมาชิก เครือข่าย เมืองสุรินทร์ 6

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เดินทางไปพบปะข้าราชการเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์(Conference) และชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสุรินทร์