ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด