คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” ให้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ข้อ 8 ได้เปิดทำการอบรมหลักสูตรดังกล่าว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Video Conference) Zoom Cloud Meeting

รูปภาพ